Odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, vyjímkou je zboží, které je na Vaši žádost upraveno, zkráceno nebo na zakázku vyrobeno (např. těsnící lišty zkrácené dle přání zákazníka).

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Ve Lhůtě 14 dní od obdržení zboží je kupující povinen odeslat zboží zpět.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Ocadia s. r. o., www.uchytky.info,  se sídlem Střešovická 1014/43, 162 00 Praha 6, marta@ocadia.cz  identifikační číslo: 25657119, DIČ: CZ25657119 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky nebo e.mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi,  po obdržení vráceného zboží. Nepoškozené a nepoužité zboží, vyplněný formulář a kopii faktury zašlete na naši adresu: Ocadia s.r.o., Návětrná 1170/6, 154 00 Praha 5

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Toto právo od odstoupení od smlouvy je platné od 19. 3. 2019.

 


 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) na adresu:

Ocadia s.r.o., Návětrná 1170/6, 154 00 Praha 5

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Číslo objednávky:

Číslo účtu pro vrácení částky:

Datum, podpis:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Prosím připojte kopii faktury.

Odstoupení od smlouvy